Sykepenger: Næringsdrivende får bare 2/3 av inntektsgrunnlaget

SYKMELDING, SYKEPENGER, NÆRINGSDRIVENDE: Er du næringsdrivende, har du rett til sykepenger, men kun med 65 prosent av sykepengegrunnlaget (opp til 6G), og først fra og med 17. sykedag. Det gir bare 2/3 av det en lønnstaker villa ha mottatt i samme situasjon.

Som hovedregel må du ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør, og du må tjene minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp per år.

TIPS! Det ytes altså ikke sykepenger til en selvstendig næringsdrivende for de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppsto (ventetid). Ved ny arbeidsuførhet innen 16 kalenderdager etter at trygden har ytt sykepenger, regnes det ikke ny ventetid. Blir du ganske raskt syk på ny, bør du iallfall ikke overskride fristen på 16 dager før du får ordnet med ny sykmelding.

Sykepengegrunnlaget

Sykepengegrunnlaget fastsettes ut fra tidligere års personinntekt. Det er altså ikke omsetningen i næring som teller. Vanligvis er det gjennomsnittlig personinntekt de tre siste årene som brukes.

Er din virksomhet varig endret, slik at årsinntekten avviker med mer enn 25 prosent av gjennomsnittet, blir sykepengene fastsatt ved skjønn, ut fra den inntekt du kan godtgjøre på det tidspunktet du ble sykmeldt.

Dette gjelder også hvis du ikke har pensjonspoeng for de tre siste årene på grunn av for lav inntekt, eller fordi du ble yrkesaktiv i løpet av de siste tre årene.

TIPS! Du bør altså være aktiv med dokumentasjon av aktuell inntekt hvis du tjener mer enn før – og blir sykmeldt.

Maks 320.000, ikke 492.000

I og med at du som næringsdrivende i utgangspunktet bare får 65 prosent av sykepengegrunnlaget opptil 6G, får du maksimalt sykepenger tilsvarende rundt 340.000 kroner på årsbasis – i stedet for maksimalt rundt 510.000 kroner, som er grensen for lønnstakere.

Kilde: Ebok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)