Pensjon for næringsdrivende: Påkrevd med arbeidsuførhetssikring

PENSJON, INNSKUDDSFRITAK, NÆRINGSDRIVENDE: Selvstendig næringsdrivende, frilansere og innehavere av småselskaper med frivillig innskuddspensjon må ha god forsikringsdekning ved uførhet for å beholde retten til fradrag for sine pensjonsinnskudd.

Et foretak som ikke omfattes av reglene om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) kan som kjent velge å opprette egen innskuddspensjonsordning

  • for selvstendig næringsdrivende,
  • for personlig deltaker i deltakerliknet selskap eller
  • for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Tilsvarende gjelder for frilansere (oppdragstakere med lønnshonorarer).

Forsikringsselskapet trer inn

Forsikringen sikrer at pensjonssparingen kan fortsette selv om du før pensjonsalderen blir ervervsufør og mister inntekter.

Forsikringsselskapet trer da inn og dekker sparingen for deg fram til pensjonsalderen.

Retten til innskuddsfritak inntrer når din arbeidsførhet på grunn av sykdom, skade eller lyte har vært nedsatt med 20 prosent eller mer sammenhengende i 12 måneder etter at din ervervsevne ble redusert.

MERK! Forsikringen inntrer kun ved arbeidsuførhet.

Forsikringen vil ikke gjelde for arbeidsuførhet som inntreffer innen to år etter at pensjonsleverandørens ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, skade eller lyte som du hadde på dette tidspunkt og som det må antas at du kjente til.

Aldersregulert

Premieandelen av sparebeløpet er aldersregulert slik:

  • Opptil 35 år 1,6%
  • 35 – 44 år 2,2%
  • 45 – 55 år 3,9%
  • 56 – 67 år 5,3%

EKSEMPEL: For en 40-åring som sparer 10.000 kroner i året, vil innskuddsfritaksforsikringen koste 220 kroner årlig.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter