Fripoliser? Du kan selv bestemme hvordan de skal investeres

FRIPOLISER, INVESTERING, PENSJON, ALDERSPENSJON: Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september 2014 inngå avtale om investeringsvalg. Det betyr at innehaveren av en fripolise kan velge hvordan alderspensjonskapitalen skal forvaltes.

Lovregler om fripoliser med investeringsvalg trer i kraft 1. september 2014.

– De nye reglene vil gi kunder med fripoliser økt valgfrihet. De som ønsker det, kan få større innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed også et større ansvar for egen pensjon. Vi har derfor fastsatt regler som vil bidra til at kundenes rettigheter og interesser blir ivaretatt på en god måte, sier finansminister Siv Jensen.

En million fripoliser

Pensjonsleverandørene (livsforsikringsselskapene og pensjonskassene) forvalter i dag i underkant av én million fripoliser til en samlet verdi av om lag 180 milliarder kroner.

En fripolise er et bevis for opptjente pensjonsrettigheter i et arbeidsforhold i privat sektor, og utstedes blant annet når en arbeidstaker slutter i foretak med ytelsesbasert tjenestepensjonsordning.

Stortinget vedtok i 2012 lovendringer som åpnet for at fripoliseinnehavere frivillig kan gå over til fripoliser med investeringsvalg. En slik overgang vil innebære at fripoliseinnehaveren sier fra seg rentegarantien som ligger i vanlige fripoliser, og dermed ikke lenger vil ha krav på en bestemt årlig ytelse ved pensjonsalder.

TIPS! Til gjengjeld får fripoliseinnehaveren bestemme hvordan kapitalen skal forvaltes, og får beholde all avkastning.

Krav til informasjon og rådgivning

I lovreglene om fripoliser med investeringsvalg stilles det krav til informasjon og rådgivning til kunder som vurderer å gå over til investeringsvalg.

Blant annet må pensjonsleverandøren kartlegge kundens behov og ønske om risiko, opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil være i kundens interesse, og gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen.

Pensjonsleverandørene skal også gi kundene skriftlige, realistiske eksempler som viser hvor stor årlig avkastning en gitt investeringsportefølje minst må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser, og hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er.

Kravene til informasjon og rådgivning gjelder også for pensjonsbevis med investeringsvalg. Pensjonsbevis utstedes blant annet når en arbeidstaker slutter i foretak med en pensjonsordning etter den nye tjenestepensjonsloven, og ligner på fripoliser.

Utjevning av pensjonsutbetalinger

For en del pensjonsprodukter kan pensjonsutbetalingene stige sterkt over tid, slik at utbetalingene blir høyere jo eldre pensjonisten blir. Dette gjelder blant annet fripoliser med investeringsvalg og pensjon etter den nye tjenestepensjonsloven.

Årsaken er at kontraktene underveis tilføres avkastningsoverskudd og såkalt dødelighetsarv (frigjorte midler fra pensjonister som dør tidligere) som går til å oppskrive pensjonsytelsen.

Les mer:

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter