Har du fripoliser? Nå kan du forvente et råkjør fra selgere

FRIPOLISER, INVESTERINGSVALG, PENSJON: Fra 1. september 2014 tillates «fripoliser med investeringsvalg». Forsikringsselskapene kan dermed sett i gang salg av fripoliser med investeringsvalg, etter å ha ventet i flere år fra det første vedtaket om dette i Stortinget.

Akademikerne kommenterer: «Samtidig kan det forventes et råkjør mot de som i dag har fripoliser for å få disse over på investeringsvalg.»

Fripoliser er fullt betalte forsikringer fra tjenestepensjonsordninger fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor. Investeringsvalg betyr at innehaveren av en fripolise kan velge hvordan alderspensjonskapitalen skal forvaltes.

Forsikringsselskapene har ventet på tillatelse til å kunne tilby kunder å få endret fripolisene til fripoliser med investeringsvalg etter at det i 2012 ble vedtatt å åpne for dette. Fripoliseinnehavere og pensjonsleverandører kan fra 1. september 2014 inngå avtale om investeringsvalg.

– De nye reglene vil gi kunder med fripoliser økt valgfrihet. De som ønsker det, kan få større innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed også et større ansvar for egen pensjon. Vi har derfor fastsatt regler som vil bidra til at kundenes rettigheter og interesser blir ivaretatt på en god måte, sier finansminister Siv Jensen.

Akademikerne peker på at ved en slik endring av en fripolise vil forsikringsselskapene bli kvitt sine garantier knyttet til pensjon og avkastning på fripolisen.

«Teknisk rente» kan gi tidligere utbetalinger

Både for nye tjenestepensjonsordninger og for fripoliser med investeringsvalg er det åpnet for bruk av en «teknisk rente» ved beregning av årlig pensjon.

Ved bruk av en slik rente vil større deler av kapitalen kunne komme til utbetaling tidligere enn ellers.

Akademikerne er for sin del skeptiske til bruken av denne renten, som ikke innebærer noen garanti fra forsikringsselskapene. Akademikerne har ment at det er viktig at bruk av en slik rente ikke må komme i veien for å sikre en regulering av pensjoner i tråd med alminnelig lønnsvekst og prisstigning. Et slikt «krav» er nå lagt inn i forskriftene.

Selv om det er lagt inn flere forbehold ved fastsettelsen av denne renten, som Akademikerne etterlyste i sin høringsuttalelse, er det høyst uklart hvordan forsikringsselskapene kan og vil fastsette denne renten.

Det er videre ikke gitt at de forskjellige forsikringsselskapene vil fastsette disse rentene på samme måte.

Større krav til informasjon

Akademikerne håper at forsikringsselskapene er seg sitt ansvar bevist når det gjelder rådgivning knyttet til overgang til dette produktet, og er glade for at forskriften har større krav til informasjon enn opprinnelige foreslått, blant annet knyttet til risiko og usikkerhet ved beregning av pensjonsnivåer.

Det er videre lagt opp til at Finanstilsynet kan gi nærmere regler og retningslinjer om utforming og presentasjon av de opplysninger og eksempler forsikringsselskapet gir. Dette er en mulighet Akademikerne for sin del mener tilsynet bør benytte for å sikre lik og forståelig informasjon til fripoliseinnehaverne.

Akademikerne har dessuten ment at overgang til investeringsvalg for fripoliser ikke bør kunne skje før fripolisene er fullt reservert etter de nye dødelighetsforutsetningene. Dette er støttet av Finansdepartementet og vil være et krav for en slik overgang.

De vedtatte endringene finner du på sidene til Finansdepartementet.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter