Jobber du delvis hjemmefra? Her er reglene

JOBB, ARBEIDSTAKER, HJEMMEARBEID: Det finnes en egen forskrift som tar sikte på å regulere arbeidsforhold der hjemmearbeid benyttes eller tilbys ansatte som en fast ordning. Den gjelder ikke tilfeldige eller helt kortvarige tilfeller av arbeid hjemmefra.

Ifølge forskriften skal hjemmearbeidet reguleres i en egen avtale som minst omfatter

  • hjemmearbeidets omfang (f eks antall dager per uke, faste eller etter arbeidstakers behov)
  • arbeidstiden når det arbeides hjemme
  • når arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeidsgiver (f eks i en spesiell kjernetid/kontortid)
  • hvem som eier utstyret og har ansvaret for drift og vedlikehold av dette
  • eventuell forventet varighet, dersom avtalen skal være midlertidig
  • eventuelle oppsigelsesfrister for hjemmearbeidsavtalen
  • eventuelle prøvetidsbestemmelser for ordningen
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, dokumenthåndtering, taushetsplikt mv

Disse kravene gjelder i tillegg til – ikke i stedet for – de krav som arbeidsmiljøloven stiller til skriftlige arbeidsavtaler.

Poenget er at hjemmearbeidet skal beskrives, og at det kan være hensiktsmessig å gjøre dette i et separat dokument.

Arbeidsmiljø og internkontroll

Det er gitt forenklede bestemmelser om krav til arbeidsmiljøet på hjemmearbeidsplassen.

Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige.

Arbeidsgiver og verneombud har imidlertid ikke tilgang til hjemmearbeidsplassen uten etter særskilt avtale.

Arbeidstid

For hjemmearbeid er det gitt enklere og mer fleksible bestemmelser enn arbeidsmiljølovens ordinære regler.

Den alminnelige arbeidstid er også etter forskriften 40 timer per uke, og pålagt arbeid utover dette er overtidsarbeid.

MERK! Det oppstilles derimot ingen vilkår for når overtid kan benyttes ved hjemmearbeid.