Hva er lurest: Lønnstaker i eget AS eller næringsdrivende?

EGET FIRMA, ARBEID, LØNN, NÆRING, SKATT, AVGIFT: Ofte kan det være vanskelig å finne ut av om en utbetaling skal være lønnsinntekt eller næringsinntekt for mottakeren. Det er et helt sett av regler som avgjør dette.

Vurdering av grensen mellom næringsvirksomhet og arbeid for lønn/annen arbeidsgodtgjørelse utenfor virksomhet, går som oftest på spørsmål om aktiviteten drives for skattyterens egen regning og risiko.

Skatteetaten: – Det reelle forholdet mellom oppdragsgiver og skattyteren vil her være avgjørende.

Foreligger det en avtale mellom partene, skal skatteetaten – om den vurderer et spesielt tilfelle – se hvordan partene har innrettet seg etter avtalen.

Det er ikke bindende hvordan oppdragsgiver/mottaker har klassifisert utbetalingen.

Momenter til vurdering

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å konstatere hva som er det reelle forholdet.

Skatteetaten har satt opp en del momenter som kan trekke i retning av at det er snakk om virksomhet:

 • skattyteren står ansvarlig overfor oppdragsgiveren for arbeidsresultat, slik at han har reklamasjonsansvar,
 • oppdragsgiveren dekker ikke skattyterens kostnader i tillegg til godtgjørelsen for selve arbeidet,
 • skattyteren holder materialer ol,
 • skattyteren har egne driftsmidler,
 • skattyteren har egne ansatte,
 • oppdraget omfatter bare et bestemt arbeid,
 • oppdraget er ikke bare tidsavgrenset,
 • skattyteren har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver,
 • skattyteren har ikke krav på vederlag etter at oppdraget er avsluttet,
 • avregning skjer i fast beløp og ikke per tidsenhet,
 • skattyteren har rett til å stille med andre enn seg selv personlig,
 • oppdragsgiveren kan reklamere på arbeidsresultatet,
 • for bierverv; at skattyteren for øvrig er næringsdrivende,
 • skattyteren har eget kontor/produksjonslokaler mv,
 • oppdragsgiveren har ikke faglig instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres og
 • oppdragsgiveren har ikke administrativ instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres.

Skatteetaten oppsummerer det hele slik:

«Oppregningen er ikke uttømmende. Momentene vil kunne ha ulik vekt i forskjellige tilfeller. Varighet og omfang av tjenesteytelser kan for eksempel ha sin forklaring i prosjektets og det enkelte oppdrags karakter. Det må foretas en samlet vurdering hvor ingen av momentene alene vil være avgjørende for resultatet.»

Det at enkelte av momentene ovenfor ikke er til stede, trekker ikke automatisk i retning av et lønnstakerforhold.

EKSEMPEL: I tilfeller hvor oppdragstakerens prestasjon er nært knyttet til oppdragsgiverens øvrige drift, for eksempel når oppdragstakeren arbeider sammen med oppdragsgiverens ansatte om et bestemt prosjekt, vil det ha mindre vekt at oppdragsgiveren for eksempel har den faglige og administrative instruksjonsmyndigheten.

MERK! Alle Risangers lettleste ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Dette produktet er ikke lengre i salg. Paal Stavrum har overtatt driften av Risangers ebøker

TIPS: Slik leser du ebøker – enkelt og greit