Her er kjørereglene som gjelder for autoriserte regnskapsførere

REGNSKAP, REGNSKAPSFØRERE, BOKFØRING: Skattedirektoratets melding nr 01-2013 setter søkelyset på reglene som gjelder for regnskapsførere. Meldingen gir også retningslinjer for skatteetatens oversendelse av opplysninger om regnskapsførere til Finanstilsynet. Det er 13 år siden forrige melding om samme tema.

For skatte- og avgiftsmyndighetene er det av stor betydning at regnskapsførere holder et høyt faglig og etisk nivå, slik at omfanget av mangelfulle regnskap og dermed risikoen for skatte- og avgiftsunndragelser reduseres.

Autorisasjon av regnskapsførere medvirker til å bedre regnskapenes kvalitet og gir de bokføringspliktige større sikkerhet for at regnskapsoppdragene er forsvarlig utført.

Merk! Skatteetaten sier at selv om regnskapsførerloven med forskrift gir plikter for regnskapsførerne i forbindelse med utførte oppdrag, har den bokførings- eller regnskapspliktige selv ansvaret for sitt regnskap.

Regnskap i næring: Autorisert

Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre skal være autorisert.  Autorisasjonsplikten gjelder også om tjenesteytingen skjer fra utlandet.

Unntak fra autorisasjonsplikten

Men autorisasjonsplikten gjelder ikke for ansatte på regnskapskontor eller for bedrifter som fører regnskapet selv.

Autorisasjonsplikten gjelder ikke i konsernforhold.

Ett konsernselskap kan dermed føre regnskap for andre selskap i konsernet uten autorisasjon.

Tilsvarende unntak gjelder også foretak hvor eierforholdene er av vesentlig samme karakter som et konsernforhold.

Det kreves heller ikke autorisasjon for samarbeidende foretak hvor felles regnskapsføring framstår som en naturlig del av samarbeidet. Det er et vilkår at regnskapsføringen utgjør en mindre del av dette samarbeidet.

Lønnstjenester

Lønnstjenester regnes ifølge Skatteetaten som regnskapsføring – og krever dermed autorisasjon – når lønnstjenestene

  • er en integrert del av oppdragsgivers regnskapssystem,
  • omfatter pliktig regnskapsrapportering, eller
  • oppfyller oppdragsgivers dokumentasjonsplikt.

Faktureringstjenester

Utføring av faktureringstjenester krever autorisasjon når faktureringen

  • er en integrert del av oppdragsgivers regnskapssystem, eller
  • når oppdraget omfatter utarbeidelse av omsetningsoppgave.

Utarbeidelse av dokumentasjon av salg av varer og tjenester – eksempelvis fakturaprogrammer – utløser imidlertid i seg selv ikke autorisasjonsplikt.

Heller ikke utarbeidelse av lister over transaksjoner knyttet til faktureringstjenesten er autorisasjonspliktig, forutsatt at tjenesten ikke omfatter avstemming mot bokførte opplysninger.

Krav til utdanning og praksis

For å bli autorisert regnskapsfører stilles det krav til blant annet utdanning og praksis.

Det kreves Bachelor i økonomi og administrasjon på til sammen 180 studiepoeng, med nærmere krav til fordelingen av vekttallene innen kjernefagene finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære.

Videre kreves det dokumentert relevant praksis tilsvarende minst to årsverk i løpet av de siste fem årene.

Foruten praksis som regnskapsfører og revisor, kan Finanstilsynet akseptere praksis inntil ett år som omfatter ligningskontroll av næringsdrivende eller som foreleser på universitets- og høyskolenivå innen sammenfallende emner.

Merk! Fra 1. januar 2014 blir det stilt krav om at minst ett år av praksisen skal være hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Dette kravet gjelder ikke de som har praksis fra ekstern revisjon.

Det stilles ellers i tillegg blant annet krav til økonomisk vederheftighet og hederlig vandel samt visse krav rundt bopel og kontorsted.

Etterutdanning trengs

For å beholde autorisasjonen må autorisert regnskapsfører, fra og med det fjerde året etter at regnskapsfører fikk sin autorisasjon, til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.

Skriftlig oppdragsavtale

Det skal opprettes skriftlig oppdragsavtale mellom  oppdragsgiveren og regnskapsføreren. Denne avtalen skal minst angi de regnskapsfunksjoner og andre oppdrag som regnskapsfører skal utføre, og for hvilken tid avtalen skal gjelde.

Oppdragsavtalen skal undertegnes av begge parter.

Gjennomføring – eller tilbakekalling

Autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Skjer ikke dette, kan Finanstilsynet tilbakekalle autorisasjonen.

Skattemyndighetene kan utlevere alle aktuelle opplysninger i slike tilfeller uten hinder av taushetsplikten. Skattemyndighetene står også fritt til å innrapportere regnskapsførere på eget initiativ. Dette kommer vi tilbake til i en senere sak.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter