Har du krav på fradrag for tap på utestående fordringer?

EGET FIRMA, NÆRING, FRADRAG, TAP, FORDRINGER: Bare tap på fordring i skattyterens egen næringsvirksomhet er fradragsberettiget. Det stilles strenge krav til fordringens tilknytning til egen næringsvirksomhet.

I en næringsvirksomhet vil fordring oppstått som ledd i den ordinære virksomheten typisk være

  • kundefordringer,
  • fordringer ved salg av driftsmidler og lignende.

Andre utestående fordringer er fordring i næringsvirksomhet når hovedmotivet var å fremme selskapets egen næringsvirksomhet.

Særlig og nær tilknytning

Det må være en særlig og nær tilknytning mellom selskapets næringsvirksomhet og fordringen for at et eventuelt tap skal være fradragsberettiget.

Skattedirektoratet har i en uttalelse om dette tilknytningskravet vist til at det er to momenter som hver for seg kan lede til særlig og nær tilknytning:

  • Det ene er at hovedmotivet er å styrke egen virksomhet.
  • Det andre er sterk integrasjon mellom kreditor og debitor.

Tapet må være endelig konstatert

Det er et vilkår at tapet er endelig konstatert, og i FSFIN § 6-2-1 finner du nærmere bestemmelser om når dette er oppfylt.

Dokumentasjonskrav

Etterspurt dokumentasjon og opplysninger i forbindelse med kontroller er:

  • Redegjørelse for hva slags næringsvirksomhet skattyter utøver og næringsvirksomhetens omfang.
  • Redegjørelse for motivet for fordringen og fordringen(e)s opprinnelse, samt dens tilknytning til næringsvirksomheten.
  • Dokumentasjon av at skattemessig fradragsført tap er endelig konstatert.
  • Kopier av alle dokumenter som viser fordringen(e)s opprinnelse, som for eksempel lånekontrakter, styrevedtak, regnskapsbilag m.m.

Innsendelse av ligningsoppgavene

Skatteetaten: – Ved innsendelse av ligningsoppgavene bør du ha sørget for at det foreligger tilstrekkelig underliggende dokumentasjon av tapsfradraget, samt at de skattemessige vilkårene for fradragsrett er vurdert.

Les mer om fradrag i ebok 004 Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)