Når kan jeg føre en ubetalt fordring som tapt i mitt regnskap?

REGNSKAP, UTESTÅENDE FORDRING, TAP: En fordring kan føres som tapt i regnskapet hvis skyldneren for eksempel går konkurs eller ikke betaler etter gjentatte purringer.

Tap på en utestående fordring anses ifølge skattelovforskriften endelig konstatert i den utstrekning

  • foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves, eller
  • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller
  • offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
  • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

En fordring regnes likevel ikke for tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon mv.

Avskrives i regnskapet

Fordringer som helt eller delvis er tapt, avskrives i regnskapet. Dette betyr allikevel ikke at du frasier deg kravet mot kunden.

Merverdiavgift på konstaterte krav kan føres til fradrag i merverdioppgjøret. Betaler kunden i ettertid likevel hele eller deler av gjelden, bokføres dette som «Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer».

Skattemessig fradrag for tap

Bokføringspliktige/begrenset regnskapspliktige (ikke årsregnskapspliktige) kan benytte skattemessige verdier i regnskapet. De slipper dermed å vurdere kundefordringenes virkelige verdi.

Kilde: Ebok 033 Regnskaps-ABC (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av oppdateringssabonnement på DrivBedre-pakken)