Slik får du ettergitt skattegjeld helt eller delvis

SKATT, ETTERGIVELSE: Er du kommet i en vanskelig økonomisk situasjon, kan du av billighetsgrunner få ettergitt skattegjelden din helt eller delvis.

Dette går fram av Skattedirektoratets melding ”Lempning av skatter og avgifter av hensyn til skyldneren”.

Skatteloven nevner noen billighetsgrunner, deriblant dødsfall og særlig alvorlig sykdom.

Med ”dødsfall” siktes det først og fremst til skyldnerens død. En eventuell lempning retter seg i så fall mot dødsboet eller arvingene.

Det kan også foreligge særlige forhold, som for eksempel at dødsfallet er i nær familie (ektefelle, foreldre eller barn), og at dette har gjort skyldneren ute av stand til å skjøtte sine forpliktelser for en viss periode. I slike tilfeller kan en betalingsutsettelse være aktuell.

Hva som er ”særlig alvorlig sykdom” skal baseres på et sykdomsbegrep som er vitenskapelig og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Også psykiske lidelser, alkoholisme og andre former for rusmisbruk omfattes.

I praksis er innvilget uførepensjon ansett å være tilstrekkelig for at kravet til billighetsårsak er oppfylt.

Også andre forhold som er knyttet til skyldneren, og som begrenser hans mulighet til å forbedre sin økonomiske situasjon, kan være relevante. Som eksempel nevnes alderdom, langtids arbeidsledighet eller at skyldneren er i en rehabiliteringssituasjon.

Det skal skilles mellom skyldnere som ikke har betalingsvilje og skyldnere som ikke har betalingsevne.

Skyldners totalsituasjon skal vurderes blant annet med hensyn til rehabilitering, og mulighetene for å komme tilbake i arbeid.

Er skyldneren en juridisk person, for eksempel et AS, vil billighetsårsaker knyttet til en fysisk person som regel ikke være relevante.

Skatteetaten: – Det forutsettes at selskapet innretter driften av sin virksomhet på en slik måte at gjeldende regelverk følges. I en mindre bedrift kan det imidlertid tenkes at sykdom, dødsfall eller andre lignende omstendigheter medfører problemer av en så alvorlig art at det vil virke uforholdsmessig tyngende å gjøre kravet gjeldende.

Har søkeren betydelig gjeld til andre kreditorer, skal det vurderes om lempning av skattegjelden vil komme søkeren selv til gode.  Dersom en skattelempning vil innebære økt dekning for de øvrige kreditorene, blir det neppe innvilget lempning, ifølge Skatteetaten.

Les mer

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter