Utleie i egen bolig til eget firma eller til arbeidsgiveren: Hva blir skattefri markedsleie?

BOLIG, UTLEIE, EGET FIRMA, VIRKSOMHET, ARBEIDSGIVER: Ved delvis utleie til arbeidsgiver eller til eget firma/aksjeselskap i din egen bolig, blir det avgjørende spørsmålet for retten til fradrag: Hva kan regnes som et reelt leieforhold? Og hva er i tilfelle markedsleien?

En tingrettsdom avsagt i september 2014 gir greie retningslinjer for slike saker (se nederst).

Skattefri tilsvarende boligutleie

Utleie til eget firma eller arbeidsgiver er skattefri hvis tilsvarende utleie til private til boligformål hadde vært skattefri.

Lignings-ABC sier at ved en arbeidstakers utleie av lokaler i sin bolig/fritidseiendom til sin arbeidsgiver, må lokalene faktisk brukes til arbeidsgiverens/aksjeselskapets formål for at det kan regnes som et utleieforhold.

Arbeidstakeren/aksjonæren kan enten:

 • bruke de utleide lokaler til å arbeide for arbeidsgiveren/aksjeselskapet, enten alene eller sammen med andre, eller til å holde lager for arbeidsgiveren/aksjeselskapet, eller
 • ikke selv utøve noen form for bruk av lokalene, men at de reelt brukes av arbeidsgiveren/aksjeselskapet.

Arbeidstakeren bruker lokalene

Skal arbeidstakerens utleie til arbeidsgiveren anses som et reelt leieforhold når arbeidstakeren bruker de utleide lokaler, må arbeidstakerens bruk kunne anses som utøvd på vegne av arbeidsgiveren (som er leietaker) – altså ikke fordi arbeidstakeren er eier av eiendommen.

Fortsetter en utleier å gjøre bruk av de lokalene som han leier ut til andre, er dette uvanlig i leieforhold.

Kravene til reelt leieforhold

Momenter som taler for å anse forholdet som et reelt leieforhold er ifølge Lignings-ABC at

 • det foreligger en skriftlig leieavtale
 • arbeidsgiveren har en eksklusiv disposisjonsrett til lokalene
 • omfanget av arbeid som utføres for arbeidsgiveren i lokalene står i forhold til leiekostnadene
 • lokalene kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren til boligformål
 • lokalene har sanitæranlegg som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren til boligformål
 • lokalene er laget spesielt for arbeidsgiverens formål og ikke lett kan ominnredes til boligformål mv.
 • arbeidsgiveren eier inventar og driftsmidler av betydning i lokalene som feks faks, datamaskin, eller bruker lokalene som lager i noe omfang
 • lokalene faktisk brukes av andre som er ansatt hos arbeidsgiveren
 • lokalene brukes til å motta arbeidsgiverens kunder eller utlevere varer
 • lokalene er markert utad feks ved skilt, oppføring i telefonkatalog eller oppføring på arbeidsgiverens brevark
 • lokalene er i bruk i vanlig arbeidstid og ikke bare ved overtidsarbeid
 • arbeidsgiveren ikke har annet kontor i området

Opplistingen er ikke uttømmende.

Ingen av momentene er avgjørende alene, men må ses i sammenheng med andre momenter. Momentene vil også kunne ha forskjellig vekt i forhold til hverandre i forskjellige tilfeller.

Les mer detaljert om disse reglene i vår ebok Hjemmekontor, lokaler: Skattefeller, fradrag (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)