Du kan skattefritt omdanne ditt NUF til et vanlig norsk AS

NUF, AS, AKSJESELSKAP, OMDANNING: Skattefri omdanning gjelder omdanning av selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet (NUF) med skatteplikt som hjemmehørende i Norge. Selskapet kan omdannes  til et norsk aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA).

TIPS! Skal omdanningen gjennomføres i eksempelvis 2022, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli 2022.

Selskapsligning som AS vil da kunne gjennomføres for hele 2022.

Formålet med disse reglene – som har vært gjeldende siden 2013 – er å legge til rette for at virksomhet med alminnelig skatteplikt til Norge, som i dag drives gjennom selskap med begrenset ansvar stiftet i utlandet (NUF), skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskaputen at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge.

Skattefri omdanning reguleres av forskrift til skatteloven § 11-20.

Forskriften sier at overføring kan skje til aksjeselskap som er nystiftet ved kontantinnskudd der hvor eierne av NUF’et eier alle aksjene.

MERK! Aksjeselskapet regnes som nystiftet så sant det ikke har drevet noen form for aktivitet før overføringen.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli

TIPS! Er det overtakende selskapet stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli, kan det overtakende aksjeselskapet lignes for hele den overførte virksomheten mv fra 1. januar samme år. Betingelsen er at det senest fra 1. juli er foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Overdragende foretaks øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av det overtakende selskap.

Les mer i vår ebok Beste selskapsform (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)