Studiereise? Faglig innhold må til for å få fradrag for reisen

STUDIEREISER, KONGRESSER, MESSER, KURS, FRADRAG: «Faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet.» Dette er nøkkelkravet fra skatteetaten for at du skal ha lov til å trekke fra utgiftene til studiereise mv. Men hva ligger i dette?

Her ser du hovedregelen om når skatteetaten mener at du kan ha krav på fradrag, hentet fra stikkordet «Studiereise/kongressdeltagelse mv» i Lignings-ABC:

Studiereise/kongressdeltagelse mv

1 Fradragsrett for egne reiser
 1.1 Hovedregel

«Kostnader til studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv. er fradragsberettigede bare når studiereisen mv. tar sikte på å

  • vedlikeholde skattyterens yrkesmessige kunnskaper, og/eller
  • holde skattyteren à jour med utviklingen i yrket.

Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv. med faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet.

Derimot er det ikke fradragsrett for kostnader til reiser som gjelder emner av mer indirekte interesse for yrket som for eksempel samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker. Fradragsretten skal bedømmes etter de samme regler enten skattyteren er næringsdrivende eller lønnsmottaker.»

Det finnes altså ikke noe enkelt fasitsvar på om du kan trekke fra akkurat dine utgifter.

Mener du selv at studieturen kommer inn under hovedregelen sitert ovenfor,  fører du utgiftene til fradrag i ditt regnskap.

HUSK! Ligningskontorene godtar ikke fradrag for private feriereiser.

Fordeling privat – yrke

Dersom reisen har både privat og yrkesmessig karakter, skal det foretas en fordeling av reisekostnadene.

Du kan selv lage en oppstilling med en slik fordeling – 80/20 eller 50/50 eller hva du finner riktig.

God tur!

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter