Har du krav på fradrag for tap på utestående fordringer?

EGET FIRMA, NÆRING, FRADRAG, TAP, FORDRINGER: Bare tap på fordring i skattyterens egen næringsvirksomhet er fradragsberettiget. Det stilles strenge krav til fordringens tilknytning til egen næringsvirksomhet.

I en næringsvirksomhet vil fordring oppstått som ledd i den ordinære virksomheten typisk være

  • kundefordringer,
  • fordringer ved salg av driftsmidler og lignende.

Les hele artikkelen på DrivBedre.no