Beinharde regler for oppfølging av sykmeldte

SYKMELDING, SYKEPENGER, ARBEIDSGIVER, ANSATT, ARBEIDSTAKER: Det kan bli svært kostbart for arbeidsgiveren – og også for sykmeldte arbeidstakere – om det slurves med reglene for tett oppfølging ved sykmeldinger. Også legen kan få svi kraftig.

Overholdes ikke pliktene, kan tusenlappene flagre ut:

  • Arbeidsgiveren kan ilegges overtredelsesgebyr tilsvarende seks rettsgebyr – dvs totalt 5160 kroner – for hvert pliktbrudd.
  • Arbeidstakeren risikerer stans i sykepengene.
  • Sykmelderen (som oftest en lege) risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr tilsvarende 12 rettsgebyr – totalt 10.320 kroner – ved manglende oppmøte på minst sju dialogmøter. Sykmelderen risikerer også å miste retten til å skrive sykmeldinger.

Lovendringer

Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2011 skal ha sikret bedre oppfølging av sykmeldte. Men det betinger at en arbeidsgiver har ressurser til å holde seg oppdatert.

Arbeidsgiveren har nemlig hovedansvaret for å tilrettelegge og følge opp sykmeldte på arbeidsplassen.

Arbeidstakeren plikter på sin side å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Også sykmelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet.

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har fastsatt møtearenaer, tidsfrister og strenge sanksjoner hvis pliktene i dette oppfølgingsarbeidet ikke overholdes.

Hensikten er å få «innarbeidet en forpliktende oppfølgingskultur og en god dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV».

Les mer om tidsfristene for oppfølgingsplan og dialogmøter og reglene ellers for arbeidsgivere i ebok Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris som del av DrivBedre-pakken)