Får jeg fradrag for arbeidstøy i virksomheten eller jobben?

ARBEIDSTØY, FRYNSEGODER, FRADRAG, SKATT: Fradrag for arbeidstøy brukt i virksomheten – eller skattefritak for ansatte – gjelder tøy som er lite egnet til privat bruk og som hovedsakelig benyttes i yrket.

Det omfatter:

  • uniform,
  • verne- og vareklær og
  • annen spesiell bekledning som hovedsakelig benyttes i yrket og som er lite egnet til vanlig privat bruk, for eksempel for musikere.

Uniform

Spørsmålet om antrekket skal anses som uniform skal vurderes konkret. Det skal bl.a. legges vekt på utforming, farge, hvor mange som bruker antrekket mv. Arbeidstøy med godt synlig logo som ikke uten videre kan fjernes og som bare brukes i arbeidet og er lite egnet til privatbruk, vil normalt bli ansett som uniform.

Posten har pålagt skrankepersonellet å bruke et spesielt arbeidstøy i arbeidstida. Det arbeidstøyet som er pålagt brukt, er godtatt som uniform.

Verneklær, vareklær

  • Verneklær omfatter spesielt arbeidstøy som ikke egner seg for privat bruk og som benyttes i yrker hvor vanlig tøy vil være utsatt for smuss eller sterk slitasje.
  • Vareklær omfatter spesielt arbeidstøy som blant annet brukes av hygieniske årsaker, for eksempel innen helsetjenesten.

Som eksempel kan nevnes kjeledresser, vernesko, arbeidshansker, vernetøy, sykehustøy og lignende typer antrekk.

Slikt skattefritt arbeidstøy skal ikke innberettes når dette ytes i form av en naturalytelse, dvs at arbeidsgiveren stiller tøyet til disposisjon.

Annet gratis tøy

Yter arbeidsgiveren annet tøy gratis, er fordelen skattepliktig for den ansatte som naturalytelse. Den beskattes tilsvarende lønn, med forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Skattepliktig fordel verdsettes til omsetningsverdien – dvs arbeidsgiverens kostpris – inkludert merverdiavgift.

Fradragsretten for næringsdrivende er ganske parallell med skattefritaket for ansatte.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter