Få jobber eller tjenester gjort hjemme opp til 6000 kroner – hvitt og skattefritt

ARBEID I BOLIG, FRITIDSBOLIG, PRIVAT, SKATTEFRITAK: Betaler du ut lønn på 6000 kroner eller mindre på ett år til en privatperson, er dette skattefritt for den som utfører arbeidet eller tjenesten i tilknytning til din bolig eller fritidsbolig, uten at dette betyr at du betaler svart.

Dette grensebeløpet på 6000 kroner gjelder fra og med 2014. Det gjelder også i 2015.

Skattefritaket gjelder for alle typer arbeid i hjem eller fritidsbolig når det ikke er utført som ledd i næringsvirksomhet.

Begrensningen på kr 6 000 gjelder arbeid som skjer på eller i tilknytning til

  • din fritakslignede bolig og/eller fritidsbolig,
  • del av regnskapslignet bolig som du selv benytter, eller
  • eventuell leid bolig som du bruker som egen bolig.

Dette vil ifølge Lignings-ABC typisk være

  • omsorgsfunksjoner i hjemmet,
  • innkjøp,
  • renhold,
  • hagestell,
  • snømåking
  • og vedlikehold eller reparasjon av egen bolig- eller fritidseiendom, leid bolig, innbo eller privat kjøretøy.

TIPS! Påkostning etter innflytting godtas som arbeid i tilknytning til boligen. Det samme gjelder bygging av garasje.

MERK! Derimot omfattes ikke arbeid på byggeplassen før bolig eller fritidsbolig tas i bruk.

Når en gjenstand må sendes bort

Arbeidet må i utgangspunktet utføres i hjemmet eller fritidsboligen.

Dersom en gjenstand må sendes bort for f.eks. vedlikehold, regnes dette arbeidet ikke som arbeid i hjemmet.

TIPS! Når det er mest praktisk å utføre arbeidet et annet sted, f.eks. hjemme hos en privat oppdragstaker, kan arbeidet likevel utføres der. Det forutsettes at et slikt annet arbeidssted ikke har et «profesjonelt preg».

Ikke arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Når betalingen gjelder oppdrag som kommer inn under disse reglene – og du er innenfor totalgrensen på 50.000 kroner – skal du heller ikke som «arbeidsgiver» betale arbeidsgiveravgift.

Dette betyr at du kan få utført flere mindre oppdrag i hjemmet uten å trekke skatt og uten å betale arbeidsgiveravgift.

Flere årlige utbetalinger

Flere små utbetalinger til samme person kan årlig utgjøre mer enn 6000 kroner til sammen. Da blir den samlede betalingen skattepliktig for lønnstakeren og skal innrapporteres som lønn.

Du er pliktig til å levere oppgjørsblanketten til arbeidstakeren for hver utbetaling, men du velger selv om du ønsker å levere den til skatteoppkreveren når beløpet er under 6000 kroner.

MERK! Skatteoppkreverens eksemplar må du likevel alltid ta vare på. Hvis lønn til samme arbeidstaker i løpet av året overstiger grensen på 6000 kroner, skal nemlig alle de utfylte oppgjørsblankettene sendes til skatteoppkreveren.

Fordeler med ordnede forhold

Ifølge Skatteetaten gir det større trygghet når arbeidsforholdet blir gjennomført på en lovlig måte og arbeidet skjer under ordnede forhold. Arbeid i private hjem kommer på denne måten på linje med annet arbeid:

– For de som utfører arbeidet er det ofte en fordel å ha egen registrert inntekt. Det kan få innvirkning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet av sykepenger. Arbeidstakeren vil også kunne opparbeide pensjonspoeng.

Sjekk DrivBedre-pakken – e-bøker om skatt og økonomi for småbedrifter