Mer i sykepenger til næringsdrivende!

SYK, SYKEPENGER, NÆRING, SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK: I revidert statsbudsjett for 2017 blir de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende bedret. Dekningsgraden for sykepenger til selvstendig næringsdrivende økes fra dagens 65 prosent til 75 prosent.

Som selvstendig næringsdrivende eller næringsdrivende frilanser har man rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag.

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke de sosiale rettighetene til de som skaper sin egen arbeidsplass. Når selvstendig næringsdrivende får bedret ordningen med sykepenger, vil det senke terskelen for å starte sin egen bedrift, sier Terje Brevik, Venstres finanspolitiske talsperson.

100 PROSENT VILLE VÆRT RIMELIG

Liv Runesdatter i Musikernes Fellesorganisasjon mener at en dekning på 100 prosent i sykepenger ville vært rimelig:

– Selvstendig næringsdrivende betaler mer i trygdeavgift over skatteseddelen enn arbeidstakere, hele ni prosent av inntekten. Det bør være en form for rettferdighet ved at det du betaler inn til fellesskapet i form av skatt og trygdeavgifter faktisk følger deg, en sømløs opptjening av rettigheter uavhengig av hvilke jobber du har, sier Runesdatter til bladet Musikkultur.

Hun mener at selvstendig næringsdrivende bør ha full sykepengedekning fra 17. dag, slik arbeidstakere har:

– Det er ingen gode argumenter for at selvstendig næringsdrivende ikke skal ha 100 prosent dekning på linje med arbeidstakere. Her er det kun snakk om en statlig besparing på bekostning av en liten gruppe.

FOLKETRYGDLOVEN

  • Først en begrepsoppklaring: «Frilansere» i folketrygdens sammenheng er de som har et midlertidig ansettelsesforhold og som mottar lønn. «Selvstendig næringsdrivende» er de som mottar honorar i næring for oppdrag.
  • Frilansere vil altså få 100% sykelønn fra første dag på lik linje med arbeidstakere, mot inntil nå 65%.
  • Beregningsgrunnlaget for sykepenger og andre sykelønnsytelser skal være på tre måneder, mot tidligere fire uker. Dersom grunnlaget avviker med mer enn 25% fra årsinntekt, skal det brukes skjønn.
  • Endringene har ennå ikke trådt i kraft, men trer trolig i kraft i sommer (etter at de er blitt behandlet i statsråd).

(Vanlig ansatte får dekket de første 16 dagene av en sykemelding av arbeidsgiver, fra 17. dag overtar NAV.)

Beregningsgrunnlaget for selvstendig nærdrivende er inntekten de siste fire år.

BEDRE SYKELØNN

-Forhandlingene  har vært gode og konstruktive, sier Terje Brevik, Venstres finanspolitiske talsperson i en pressemelding.

I budsjettet blir også de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende bedret:

Dekningsgraden for sykelønn til selvstendig næringsdrivende økes fra dagens 65 prosent til 75 prosent. Som selvstendig næringsdrivende har man rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag.