Årets nyheter i skattemeldingen 2016 for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSE, SKATTEMELDING, LØNNSTAKER, PENSJONIST, SKATT: Selvangivelsen har byttet navn og heter nå Skattemelding for formues- og inntektsskatt.

I denne oversikten – som er laget av Skatteetaten – finner du hva som er nytt i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for lønnstakere og pensjonister for inntektsåret 2016.

Inntekter og formue i utlandet

Pensjon fra Sverige vil være forhåndsutfylt i skattemeldingen i post 2.2.2. Uføreytelser fra Sverige er forhåndsutfylt i post 2.1.9.

Nye poster i skattemeldingen

 • Post 1.5.6: Krever du fradrag for skatt betalt i utlandet (kredittfradrag)?
 • Post 1.5.6: Krever du nedsettelse av skatt på lønn opptjent under arbeidsopphold i utlandet?
 • Post 1.5.6: Krever du opphør av skatteplikt som bosatt (emigrasjon)?  Gi nærmere opplysninger i post 5.0. Se skattetaten.no
 • Post 1.5.6: Krever du deg bosatt etter skatteavtale i et annet land? Gi nærmere opplysninger i post 5.0. Se skatteetaten.no
 • Post 1.5.6: Har du lønn fra en internasjonal organisasjon eller Malaysia, som du krever fritatt for beskatning i Norge? Gi nærmere opplysninger i post 5.0
 • Post 1.5.6: Har ditt medlemskap i norsk folketrygd opphørt?

Formuesverdi på bolig

 • Post 4.3.2: Prosentsatsen ved beregningen av formuesverdi for sekundærbolig er endret fra 70 prosent til 80 prosent.
 • Post 4.3.3: Formuesverdien for fritidseiendommer skal ikke oppjusteres.

Du kan lese mer om bolig her.

Gaver til frivillige organisasjoner

Ny post:

 • Post 1.5.3: Har du vært i ulønnet oppdrag for en organisasjon og motatt pengestøtte fra frivillige bidragsytere?

Maksimalt fradrag for gave er nå økt fra kr 20 800 til kr 25 000

Rettledning til postene

Nytt for 2016 er at rettledning for utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende ikke blir sendt sammen med skattemeldingen. Skatteetaten sier om dette: – Bruk «Finn post»- sidene eller tema-sidene i stedet.

Andre nyheter

Endrede fradrag for arbeidsreiser og besøksreiser 

 • Bunnbeløpet økes til kr 22 000
 • Det er fortsatt en øvre grense på 75 000 km.
 • Du kan dermed få et maksimalt fradrag på kr 70 500 (etter at bunnbeløpet er trukket fra).

Besøksreiser utenfor EØS-området

 • Ny post 3.2.9: Besøksreiser til hjem utenfor EØS- faktiske utgifter.
 • Fradrag blir gitt etter dokumenterte utgifter, ikke etter kjørte kilometer. Du trenger ikke sende inn dokumentasjon med mindre vi ber om det.

Etter innføring av skatteforvatningsloven kan nå skattyter delegere utfylling og levering av skattemeldingen til en myndig person eller fullmektig.

MERK! Det er personen som ønsker å delegere denne rettigheten til andre som selv må logge seg inn i Altinn og gi tilgangen til andre. Rettigheten kan delegeres til advokater, regnskapsførere, revisorer og rådgivere eller andre personer.

Verdipapirfond

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som verdipapirfond.

Utgangspunktet er at inntekter som andelseier har fra et rentefond skattlegges med en sats på 25 %.

Inntekter fra rene aksjefond (aksjefondsutbytte/salg) gis det fradrag for skjerming før inntekten har en effektiv skattesats på 28,75 %.

Når man har inntekter fra kombinasjonsfond (fond som inneholder både aksjer og andre verdipapirer), skal inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel og en aksjeinntektsdel.

Formue verdipapirfond vil for inntektsåret kun bli ført i post 4.1.4.

For en nærmere forklaring se:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Aksjer-og-verdipapirer/nye-regler-for-beskatning-av-andeler-i-verdipapirfond/

Andre finansielle produkter i skattemeldingen

Nye poster i skattemeldingen for «andre finansielle produkter» 3.1.13 (gevinst) / 3.3.13 (tap) / 4.1.10: Disse postene brukes til å rapportere gevinst, tap og formue i ulike finansielle produkter for personlige skattytere.

Gevinst, tap og formue på ETN’er, Warrants og Tegningsretter blir for inntektsåret 2016 forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Gevinst og tap på valutalån er fra inntektsåret 2016 rapporteringspliktig fra bankene og blir forhåndsutfylt i skattemeldingen.

MERK! Det er bare selve valutagevinsten og valutatapet som blir forhåndsutfylt.

Oppjustert aksjeinntekt/-tap

Inntekter fra aksjer mv. inngår i grunnlaget for inntekts- og formueskatt (alminnelig inntekt). Skatten på alminnelig inntekt er 25%. Det er høyere skatt på inntekter fra aksjer mv: 28,75%.

For å få fastsatt riktig skatt må inntekter fra aksjer mv. oppjusteres med en faktor på 1,15. Tilsvarende oppjusteres tap ved realisasjon. Se rettledningen til Aksjeoppgaven (RF-1088) for mer om dette.

Postene i skattemeldingen viser beløp før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer, og vises samlet før post 3.6/4.9 Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt.

Skatteetaten: – Det er en egen side i skattemeldingen hvor du ser en oversikt over aksjeinntekter/-tap fra postene i skattemeldingen og oppjusteringsbeløpet fordelt på oppgavegiver.

Les mer om skatt og fradrag i vår ebok 036 Fradragsleksikon for alle.

SOMMERTILBUD: Kun kr 9,90 per ebok (epub+pdf)

MERK! Alle Risangers ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best!