Fradrag for parkeringsbot eller fartsbot i jobb/næring?

BOT, PARKERINGSBOT, FARTSBOT, JOBB, NÆRING, FRADRAG, SKATT: Trafikkbot, fartsbot og lignende gir ikke alltid fradrag i regnskapet, heller ikke om handlingen er gjort nettopp for å øke inntektene i yrke eller virksomhet og dermed altså er «utgift til inntekts erverv».

Ikke fradrag

Skatteetatens bibel Skatte-ABC (tidligere Lignings-ABC) sier at “bøter, gebyrer mv. av overveiende straffelignende karakter (pønal karakter) ilagt med hjemmel i lov eller forskrift, er ikke fradragsberettiget ved inntektsligningen selv om de øvrige vilkår for fradragsrett foreligger. Dette gjelder selv om den ulovlige handlingen er utført nettopp for å øke inntektene i yrket.”

Som eksempel nevnes det her at det ikke er fradragsrett for gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, feks for overlasting av lastebiler eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei.

Videre vil også ytelser til andre enn offentlige myndigheter, pålagt med hjemmel i lov eller forskrift og som overveiende har samme karakter av straff som bøter mv, tilsvarende feks børsbøter, heller ikke være fradragsberettiget.

Les også om Risangers trykte hefte Kjørebok 2017

Fradrag

I andre tilfeller gis fradrag. Her er åpningen i Skatte-ABC som i alle fall gir en viss fradragsrett:

“Motsatt vil feks tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass ikke være av overveiende straffelignende karakter, og er derfor fradragsberettiget hvis vilkårene for øvrig er til stede.”

Med andre ord: Sto bilen på lovlig parkometerplass, men du glemte å betale eller bilen sto lenger enn du hadde betalt for: Full fradragsrett, hvis det skjedde i nærings- eller yrkessammenheng.

Arbeidsgiveren dekker bot/gebyr for arbeidstakeren

Slik er reglene:

  • Dekker arbeidsgiveren bot eller gebyr som er ilagt arbeidstakeren, og som altså ikke er fradragsberettiget for arbeidstakeren fordi boten mv har «overveiende straffelignende karakter», behandles utbetalingen som lønn.
  • Dekker arbeidsgiver bot/gebyr som er fradragsberettiget for arbeidstakeren, behandles dette som utgiftsgodtgjørelse etter nettometoden.  Er boten feks på kr 1000, og arbeidsgiveren betaler denne boten, blir det null skatt for den ansatte.

Annet grunnlag enn lov eller forskrift

Gebyrer mv. som ikke er pålagt med hjemmel i lov eller forskrift, er fradragsberettiget hvis vilkårene for øvrig er til stede.

Dette gjelder feks dagbøter i næringsvirksomhet og tilleggsavgift ved parkering på parkeringsplass.

Les mer i vår e-bok 004 Smarte skattefradrag i eget firma (inngår også til rabattpris kr 18 som del av  DrivBedre-pakken)