Bitcoin: 23 prosent skatt på netto gevinst av virtuelle valutaer

SKATT, BITCOIN, VIRTUELL VALUTA, KJØPT, MINET, GEVINST, TAP: Skattemessig likestilles virtuelle valutaer (Bitcoin m fl) ikke med ordinær valuta. Det skyldes ifølge Skatteetaten at de ikke er utstedt eller garantert av en nasjonal sentralbank.

Dette sier veiledningen fra Skatteetaten:

Et formuesobjekt
Virtuelle valutaer anses skatterettslig som formuesobjekt, og omfattes dermed av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning.

I dag er Bitcoin den mest kjente, men det finnes mange virtuelle valutaer på markedet.

Virtuelle valutaer behandles annerledes enn ordinær valuta.

Dokumentasjonskrav
Formue, kjøp og salg av virtuell valuta rapporteres ikke direkte til skattemyndighetene fra tredjeparter.

Skattyteren er dermed selv ansvarlig for å føre inn slike opplysninger i skattemeldingen, og må på forespørsel dokumentere de oppgitte opplysningene.

Privatpersoner
Gevinst som oppstår ved realisasjon av virtuell valuta (enten kjøpt eller minet), er skattepliktig kapitalgevinst. Et eventuelt tap er fradragsberettiget.

Gevinst og tap beregnes som differansen mellom inngangs- og utgangsverdien.

Utgangsverdien utgjør verdien av vederlaget, minus transaksjonskostnader.

Hvis vederlaget er en annen virtuell valuta, skal utgangsverdien – ifølge Skatteetaten – ta utgangspunkt i «den virtuelle vederlagsvalutaens verdi i norske kroner på transaksjonstidspunktet».

Inngangsverdien

Inngangsverdien tilsvarer kostprisen i norske kroner for den virtuelle valutaen, tillagt eventuelle anskaffelseskostnader.

Valutaeffekter som følge av omregning til ordinær valuta medregnes i gevinst- og tapsoppgjøret for den virtuelle valutaen etter sammenslåingsprinsippet.

Det skal ikke foretas en separat gevinst-/tapsberegning for valutaeffekten.

Gevinst skal oppgis i skattemeldingen post 3.1.12 Annen inntekt, og tap føres inn i post 3.3.7 Andre fradrag.

Reglene gjelder uavhengig av hvordan den virtuelle valutaen i sin tid ble ervervet.

Forøvrig anses virtuell valuta som mottas som vederlag for mining (verifisering av transaksjoner) som løpende kapitalinntekt.

Formuesbeskatning
Alle formuesobjekter med omsetningsverdi, som skattyteren eier ved årsskiftet, regnes som skattepliktig bruttoformue.

Omsetningsverdien i norske kroner per 1. januar 2019 er avgjørende for verdifastsettingen. Verdien oppgis i skattemeldingen post 4.5.4

Virtuell valuta i virksomhet
Inntekter og gevinster ved handel og mining skal inntektsføres fortløpende. Tilsvarende skal kostnader og tap fradragsføres fortløpende.

Investeringer i driftsmidler med en kostpris over 15.000 kroner, og en levetid på minst tre år, følger de vanlige reglene for saldoavskrivning.

I virksomhet er det årets samlede netto overskudd/underskudd (alminnelig inntekt) som er skattepliktig.

Når er man over i virksomhet?
Dersom handel av virtuell valuta skjer regelmessig, og det gjennomføres et betydelig antall transaksjoner, vil handelen kunne regnes som virksomhet.

Når det gjelder mining, er det avgjørende om aktiviteten knyttet til oppfølging av miningen er regelmessig og av et visst omfang. Sporadisk oppfølging regnes normalt ikke som virksomhet.

For mer informasjon fra Skatteetaten om Bitcoin mm:
www.skatteetaten.no/bitcoinsog-andre-virtuelle-valutaer

MERK! Alle Risangers lettleste ebøker leveres i to formater samtidig: Både EPUB og PDF. Les i det formatet som passer deg best! Du får øyeblikkelig tilgang ved kjøp.

TIPS: Slik leser du våre ebøker – enkelt og greit

SUPERTILBUD PÅ DRIVBEDRE-PAKKEN SKATT&ØKONOMI: Nå kun kr 9,50 per ebok – enda billigere

Se hva våre ebok-kunder sier

Benytt deg av dette gode tilbudet nå.


Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken” Les flere kundeutsagn