Styreansvar: Må tas alvorlig av alle som sitter i et styre i aksjeselskap

STYREANSVAR, AS, AKSJESELSKAP: Aksjeloven har klare straffesanksjoner hvis styremedlemmer, daglig leder, revisor eller ledende ansatt overtrer bestemmelsene i loven, forsettlig eller uaktsomt. Straffen for svikt i utøvelsen av styreansvar er bøter, i grove tilfeller fengsel i opptil ett år.

Reglene om styreansvar gjelder også om aksjeselskapet er lite og beskjedent, gjerne heleid av én aksjonær.

Alvoret i straffeansvar etter aksjeloven skal være på nivå med andre økonomiske forgåelser, og altså opp til maksimumstraffen på opptil ett år.

Grov uforstand

De samme personer som er nevnt ovenfor kan bli straffet for «grov uforstand under utøvelsen av sitt verv for selskapet» – faktisk også for handlinger som ikke er i strid med aksjeloven – når det gjelder styreansvar.

Dette skyldes ansvaret blant annet for at selskapets virksomhet er forsvarlig i forhold til selskapets kapitalgrunnlag.

Er det lite penger i selskapet, kan ikke ledelse og styre ta opp kreditter og pøse ut penger uten risiko for at det medfører konsekvenser for de ansvarlige.

Aksjeloven gir «skjerpet straffeansvar for kvalifisert klanderverdige handlinger og forsømmelser».

Handleplikt ved lav egenkapital

Styret skal straks behandle saken «hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet».

Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen, gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling og foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

De praktiske mulighetene for et styre – utover å spille ballen videre til generalforsamlingen – er å

  • anbefale enten økning av aksjekapitalen eller begrensning av driften,
  • forhandle med kreditorene, eller
  • foreslå avvikling av selskapet

Loven er helt klar når det gjelder styreansvar: Finner ikke styret grunnlag for å foreslå tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst.

Les mer i ebok 008 Økonomiske fallgruber i eget AS (inngår også til rabattpris kr 26,50 i oppdateringsabonnement på DrivBedre-pakken)