Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil i 2016: 1000 km/maks 10 dager blir skattefritt

ARBEIDSGIVERS BIL, FRI BIL, SPORADISK BRUK, SKATT: Fra inntektsåret 2016 vil både arbeidsgivere og ansatte vite hvor grensene går for såkalt «sporadisk bruk». Det er her snakk om at ansatte kan bruke arbeidsgivers bil privat i enkeltstående tilfeller, uten at dette vil bli regnet som en skattepliktig fordel som utløser firmabilskatt.

Finansdepartementet innfører nemlig «objektive grenser for sporadisk, skattefri bruk» fra og med 1. januar 2016. Grensene settes til

  • maksimal samlet kjørelengde på 1000 kilometer per inntektsår,
  • fordelt på maksimalt 10 dager i inntektsåret.

Også etter reglene i 2015 og tidligere kunne ansatte bruke arbeidsgivers bil privat i enkeltstående tilfeller uten at dette ble ansett som en skattepliktig fordel.

Men hvis den ansatte hadde adgang til «bruk med en viss regularitet eller varighet», ble ikke dette lenger ansett som «sporadisk bruk».

Finansdepartementet legger i statsbudsjettet for 2016 ikke skjul på at denne grensedragningen av mange ble opplevd som uklar og vanskelig å forholde seg til:

«Den skattemessige konsekvensen av å ta feil kan være betydelig. Det skyldes at bruk som overstiger rammene for sporadisk bruk, utløser sjablongbeskatning etter de ordinære reglene for firmabil.»

Det ville i tilfelle bli atskillige titusener i påplusset inntekt for den ansatte, mens arbeidsgiveren måtte betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

Fra 2016 skal det altså bli lettere å unngå uklarheter på dette området.

Se vår ebok 013 Billigste bilhold i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 9,90 som del av DrivBedre-pakken)

Kjørebok 2016 kan nå bestilles